Keshilli i Ministrave ka miratuar Planin Nderinstitucional Veprimit per Rezoluten 1325, nje hap i rendesishem ne garantimin e politikave te zgjeruara te perfshirjes se grave ne fushen e sigurise. I urojme suksese institucioneve zbatuese. Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHGPS), sot Shoqata e Gruaja, Paqja dhe Siguria, permes Fondit te Barazise Gjinore, UN Women Albania dhe Embassy of the Netherlands in Albania ne zbatim te projektit “Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar” dhe Koalicionit Gruaja Paqja dhe Siguria , te perbere tashme prej 25 organizatash te shoqerise civile, do te vijoje mbeshtese institucionet ne zbatim te planit te veprimit dhe do te monitorojne hap pas hapi implementimin e tij.