Shoqata Gender Paqe Siguri  vazhdimi i Shoqatës së Grave me Probleme Sociale është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1999, që operon në Qarkun e Durrësit. Ai synon të promovojë barazinë gjinore në shoqëri dhe të mbrojë të drejtat e grave të margjinalizuara në këtë rajon dhe në përgjithësi të vendit. Dhuna në familje, barazia gjinore, pjesëmarrja aktive e grave në vendimmarrje, si dhe integrimi i komuniteteve të margjinalizuara të zonave informale në shoqërinë kryesore, janë çështjet kryesore në fokusin e SHGPS.

Gjatë dy dekadave, Shoqata e Gender Paqe Siguri ka avokuar dhe lobuar për përmirësimin e kornizës ligjore, institucionale dhe të politikave në lidhje me të drejtat e grave në Shqipëri, si dhe duke nxitur autoritetet qeveritare për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të grave dhe promovimin në nivel qendror dhe lokal . Iniciativa konkrete për lobim dhe avokim në lidhje me zhvillimin e komunitetit, me një fokus specifik në forcimin e statusit të grave në shoqëri, ka qenë një fokus i  rëndësishëm i SHGPS.

SHGPS gjithashtu ka mbështetur viktimat e dhunës në familje dhe ata që janë në rrezik me shërbime të drejtpërdrejta, duke përfshirë: shërbime psiko-sociale, ligjore dhe mjekësore, si dhe duke siguruar mundësi të ri-integrimit, përfshirë mundësi punësimi, mundësi të krijimit të të ardhurave etj.

Duke filluar nga viti 2014, Shoqata gjithashtu është përqëndruar në sjelljen e çështjeve të Grave, Paqes dhe Sigurisë në axhendën e autoriteteve qeveritare. Gjatë tre viteve të fundit, Shoqata, me mbështetjen e Fondit të Grave të Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore, ndihmoi në hartimin e një Plani Kombëtar të Veprimit (PKV) mbi rezolutën e Këshillit të Sigurimit të KB (UNSCR) 1325 mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë, i cili u miratua në shtator 2018. SHGPS mbeshteti githashtu krijimin e një koalicioni, "Gratë, Paqja dhe Siguria në Shqipëri", e përbërë nga 32 organizata lokale.

 

Historiku i organizatës

Shoqata Gender Paqe Siguri  vazhdimi i Shoqatës së Grave me Probleme Sociale (SHGPS) është themeluar në vitin 1998 gjatë krizës së Kosovës kur një grup i grave lokale (themeluesit) të interesuara për të ndihmuar refugjatët që vijnë nga Kosova ofruan ndihmë sociale për gratë kosovare. Gjatë kohës së punës me këto gra që pësuan trauma dhe zbutin efektet e çrregullimit të stresit post-traumatik, themeluesit zbuluan se nuk ishin vetëm gratë nga Kosova që kishin probleme, por edhe gratë e Durrësit kishin probleme të ngjashme. Pasi u lehtësua kriza në Kosovë, themeluesit vendosën të vazhdojnë punën e tyre, duke krijuar një organizatë që synonte tiu vinte në ndihmë grave me probleme sociale në Qarkun e Durrësit.

Organizata është regjistruar në Gjykatën e qytetit të Durrësit si një organizatë joqeveritare, jo-politike dhe jofitimprurëse në dhjetor 1999 dhe ajo është ri-regjistruar në Gjykatën e qytetit të Tiranës në shkurt 2000. Ne vitin 2018, Shoqata ka ndërruar emrin në Shoqatën Gender Paqe Siguri, duke patur parasysh fokusin e saj në vitet e fundit në ceshtjet e Gruas, Paqes dhe Sigurisë.

Në 2004, ajo është pajisur nga Ministria e Punës dhe Cështjeve Sociale me licencën shtetërore për ofrimin e shërbimeve sociale për grupet e cenueshme të grave. Liçensa është rinovuar në vitin 2007 nga Departamenti i Politikave Sociale në MPMS.

Sukseset kryesore të SHGPS:

Ka disa arritje që janë realizuar gjatë 19 - viteve të historisë së SHGPS si më poshtë:

-Në vitin 2001 hapja e Qendrës së parë Këshilluese për Gra dhe Vajza në Qarkun e Durrësit . Qendra Këshilluese është hapur me mbështetjen financiare të NPA. Në këtë kuadër u ofrua këshillimi ballë për ballë për grate dhe vajzat, këshillimi nëpërmjet telefonit, asistenca ligjore, etj

-Në vitin 2001 SHGPS hapi Qendrën ditore për të moshuar që ishte një projekt i mbështetur nga Banka Botërore. Shërbimet kryesore të ofruara janë shërbimet mjekësore, mbështetja psikologjike, shërbimi në komunitet (Kurse profesionale, festimi i ditëlindjeve etj).

-Në Porto Romano një zonë joformale e qytetit të Durrësit në 2004 u hap një Qendër Komunitare "Shpresa", si degë e Shoqatës së Grave me Probleme Sociale.

-Në vitin 2007 në kuadrin e Projektit COOSLA, të mbështetur nga BE, COOSS Marche, Bashkia Durrës dhe Drejtoria Rajonale e Arsimit, u hap Qendra Komunitare për Gra dhe Vajza në zonën informale të Spitallës. Kjo Qendër Komunitare ka shërbyer si një burim i duhur informacioni për të rinjtë dhe gratë, një mundësi për t'u informuar për problemet e ndryshme sociale në lidhje me gratë dhe të rinjtë, një strukturë për shërbime psikosociale për grupet e të rinjve dhe gratë në nevojë, një strukturë me përvojë dhe aftësi në hartimin dhe zbatimin e programeve rinore, një strukturë informacioni dhe komunikimi për shëndetin riprodhues, AIDS / STD dhe përdorimin e drogave.

-Në vitin 2008 me mbështetjen e programit të USAID-it është bërë e mundur hapja e Zyrës së Parë Gjinore si pjesë e Bashkisë Durrës. Kjo ishte zyra e pare e hapur në Shqipëri dhe shërbeu si model për hapjen e zyrave të tjera të këtij lloji  në komunat e Qarkut Durrës.

-Krijimi i dy inkubatorëve artizanalë në dy fshatra turistikë (2012 - 2013), përkatësisht: në Tushemisht / Pogradec dhe Voskopoje / Korce. Inkubatorët artizanë ofrojnë mundësi për gjenerimin e të ardhurave për gratë vendase, duke mbajtur gjallë trashëgiminë kulturore të këtyre zonave.

-Në vitin 2014 SHGPS hapi Zyrën e parë Rajonale të Gjinive si pjesë e Institucionit të Qarkut Durrës. Hapja e kësaj zyre është rezultat i punës dhe bashkëpunimit të gjatë të Shoqatës së Grave me Probleme Sociale, me Këshillin e Qarkut Durrës në adresimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe dhunës në familje në këtë rajon ;

-Sigurimi i arsimit profesional dhe mundësive të punësimit për gratë në nevojë. Në vitin 2018, në kuadrin e Thirrjes së 1-të të projektit C4EE, SHGPS ngriti një Zyrë Karriere të vendosur në ambientet e Qendrës Komunitare për Gratë dhe Rininë (Spitalle).

-Hartimi i Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të KB për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në emër të Qeverisë së Shqipërisë, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Çështjeve të Jashtme, si dhe përfaqësuesit e autoriteteve lokale, partnerët ndërkombëtarë dhe koalicionin e shoqërisë civile "Koalicioni i Gruas së Paqes dhe Sigurisë".