Gjatë muajit Dhjetor 2023, përmbyllëm me sukses takimet ndërgjegjësuese në komunitet në kuadër të zbatimi të projektit “Adresimi i dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore në Bashkinë Durrës dhe Njësinë Administrative Ishëm”. Në punën tonë për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave, besojmë se ndërgjegjësimi vijon të jetë një element thelbësor, si rrjedhojë, ne do të vazhdojmë të punojmë në komunitet, për të qenë më afër nevojave të tij.

 

During the month of December 2023, we successfully concluded the awareness events with the community in the frame of the project "Addressing domestic and gender-based violence in the Durrës Municipality and Ishëm Administrative Unit". In our work for the promotion and protection of women's rights, we believe that awareness continues to be an essential element, therefore, we will continue to work in the community, to be closer to i’ts needs.