Shoqata Gender, Paqja, Siguria
 
Vizioni: Barazia, Integrimi dhe Paqja
Misioni i SHGPS është:
  • Pjesëmarrja dhe mbrojtja e grave në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me paqen, sigurinë dhe konfliktin si dhe përfshirja e tyre në parandalimin e konfliktit dhe dhunës me bazë gjinore.
  • Ndërgjegjësimi, lobimi dhe advokacia mbi fenomenin e dhunës me bazë gjinore, duke ofruar asistencë psiko-sociale dhe asistencë ligjore për gratë dhe fëmijët.
  • Fuqizimin ekonomik të të rinjve dhe grave duke rritur kapacitetet e tyre përmes kurseve të ndryshme profesionale drejt krijimit të një biznesi të tyre.
 
Ekspertiza jonë
Shoqata "Gender, Paqe e Siguri"  mundeson ekspertizën e saj në drejtimet e mëposhtme:
Avokimi dhe lobimi për përmirësimin e kuadrit ligjor, institucional dhe politik në lidhje me të drejtat e grave në Shqipëri, si dhe nxitjen e autoriteteve qeveritare për të siguruar mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave në nivel vendi.
Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve dhe trajnimi në sigurimin e mekanizmave mbrojtës, socialë, funksionalë dhe cilësorë për viktimat e dhunës në familje.
Shërbime të drejtpërdrejta në mbështetje për gratë vulnerabël, duke përfshirë si më poshtë:

Shërbimet psiko-sociale për grupet e margjinalizuara të grave si: gratë e divorcuara, gratë e veja, viktimat e dhunës në familje, si dhe gratë e papuna.

Shërbimet psikologjike: këshillim psikologjik, asistencë psikologjike , ekspertizë psikologjike në gjykatë për  përfitimin e urdhrit të mbrojtjes si dhe vlerësime psikologjike për kujdestarinë e fëmijëve. Këshillimet psikologjike ofrohen një herë në muaj pranë njësive administrative. Këto shërbime ofrohen nga psikologe klinike.

Shërbimet juridike - këshillim dhe asistencë ligjore për gratë që jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike dhe po i paraprinin proçeseve gjyqësore, si: dhënia e urdhrit të mbrojtjes në rastet e dhunës në familje dhe proçedurat e divorcit. Këto shërbime ofrohen nga avokatët.

Hartimi i projekteve, hartimi i strategjive zbatimi dhe monitorimi i planeve : në eksperiencën e saj 20 vjeçare SHGPS  ka ofruar ekspertizën e saj në hartimin  e projekteve të ndryshme e  zbatimin e monitorimin  e planeve duke  përfshirë plane të barazisë gjinore dhe plane veprimi lokale dhe kombëtare. Gjithashtu shoqata ofron ekspertizën e saj në hartimin e strategjive të ndryshme, si Strategjia e krijimit të Koalicionit  “Gratë, Siguri, Paqe” dhe Strategjia “ Plani Ndërinstitucional i Veprimit “ për Rezolutën 1325.